JIS半自動溶接士 1名
 JISアーク溶接士 1名
 アーク溶接特別教育修了者 13名
 ガス溶接技能講習修了者 21名
 ダイオキシン特別教育修了者 1名
 粉塵作業者 3名
 床上操作式クレーン運転者 2名
 移動式クレーン運転者 1名
 小型移動式クレーン運転者 8名
 第二種酸素欠乏作業者 5名
 低圧電気取扱作業者 4名
 研削砥石取替者 6名
 高所作業者 2名
 足場組立作業主任者 4名
 玉掛技能講習修了者 19名
 職長安全衛生責任者 3名
 職業訓練指導員 1名
 ガス溶接士 1名
 フォークリフト運転者 8名
 小型車両系建設機械運転者 2名
 高圧ガス輸送者 1名
 危険物取扱作業者 3名
 クレーン運転士 2名
 2級管工事施工管理技師 1名
 車両系建設機械運転 4名
 防火管理者 1名
 架設機械管理者 1名
 治工具仕上2級 1名
 巻上機運転作業 1名
 プレス作業主任者 1名
 ボイラ整備士 1名
 特定化学物質等作業主任者 1名
 安全管理者 1名
北日本工業株式会社は、如何なる場合も安全を第一と考え、プロの技術者により作業を行っています。安心と迅速丁寧な仕上りは、多方面より高い評価をいただいております。